Denetim Komitesi

TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’nin (Seri X, no:19) 3. Maddesi uyarınca Denetim Komitesi kurulmuştur. Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapan Denetim Komitesi’nin amacı; Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır.

KOMİTENİN YAPISI
Üye Sayısı: Komite 2 üyeden oluşmaktadır.

Komite Başkanlığı: Komite Başkanlığı görevi Yönetim Kurulu bünyesindeki bağımsız üyeler arasından seçilmiş kişilerce yerine getirilmektedir. Komite Başkanının seçiminde; daha önce benzer bir görevde bulunmuş, mali tabloları analiz edebilecek bilgi birikimine sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilmektedir.

Üyeler: Denetim Komitesi’nin tüm üyeleri Yönetim Kurulu’nda yer alan bağımsız üyeler arasından seçilmektedir.

Bağımsızlık: Komite üyelerinin bağımsızlıklarına ilişkin olarak 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (II-17.1) yer alan Bağımsızlık Kriterleri baz alınmıştır.

Üyelik Süresi: Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için görevlendirilmektedir. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.

Danışmanlar: Denetim Komitesi faaliyetleriyle ilgili ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Denetim Komitesi’nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Kaynak: Denetim Komitesi görevini yerine getirirken gerekli her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

KOMİTE TOPLANTILARI
Toplantılar: Denetim Komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az 4 kere toplanır. Denetim Komitesi, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir, görüşlerini alabilir.

Sekretarya: Denetim Komitesi toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve Komite üyelerinin etkin bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla görev yapar.

Raporlama: Denetim Komitesi yapılan tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Çalışmalar hakkında bilgi ve toplantı sonuçlarını içeren tutanak ve raporlarını yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunar.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Mali Tablo ve Kamuyu Aydınlatma

Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.

Bağımsız Denetim Kuruluşu

Bağımsız denetim şirketinin seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetim Komitesi’nin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetim Komitesi tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

İç Denetim ve İç Kontrol

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Denetim Komitesi tarafından belirlenir.

Denetim Komitesi;

• Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izler,

• İç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliği konusunda çalışmalar yapar ve Üst Yönetim’e raporlar,

• İç denetimin şeffaf olarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar,

• İç denetim raporu hazırlayarak Üst Yönetim’in bilgisine sunar.

Bireysel
KOBİ
Kurumsal
Wholesale