Riskin Erken Saptanması Komitesi

TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. GENEL İLKELER
Dayanak

Madde 1: Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ”’inde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde belirlenmiştir.

Amaç

Madde 2: Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışma yapacak olan Risk Komitesi’nin temel amacı Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır.

II. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE UYGULAMA İLKELERİ
Yapı

Madde 3: Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu’nun en az iki üyesinden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. İcra Başkanı/Genel Müdür Komite’de görev alamaz.

Madde 4: Komite üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Komitenin Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Madde 5: Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, seçildikleri Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Kurul toplantısında, bir sonraki Yönetim Kurulu seçimine kadar görev yapmak üzere Komite üyelerini atar ve kamuya açıklar.

Yönetim Kurulu, Komite üyelerini değiştirebilir, göreve son verilme, istifa veya vefat halinde yerlerine görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atar ve üye sayısını azaltabilir/arttırabilir.

Uygulama

Madde 6: Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta, prensip olarak yılda en az üç defa toplanır.

Komite, üye tam sayısının çoğunluğunun katılımı ile toplanır, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır, varsa karşı görüşler kaydedilir.

Madde 7: Komite, gerekli durumlarda İcra Kurulu üyeleri ve Şirketin üst yönetiminde görev alan yöneticiler ve üçüncü şahıslar ile birlikte ya da ayrı ayrı toplantılar yapabilir, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Madde 8: Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu takdirde, ücreti Şirket tarafından karşılanmak üzere, bağımsız uzmanlardan danışmanlık hizmeti alabilir.

Madde 9: Komite, yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu’na sunar.

Madde 10: Komite iki ayda bir Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere durum değerlendirme raporu hazırlar. Raporda varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Komite, hazırladığı raporu denetçiye de gönderir.

Madde 11: Komite görevini yerine getirirken gerekli her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

IV. DİĞER KOŞULLAR
Yönetim Kurulu’na Tavsiyede Bulunma

Madde 17: Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder ve gerekli gördüğü noktalarda karar verme mekanizmalarına tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluk her zaman Yönetim Kurulu’na aittir ve Yönetim Kurulu’nun Yeni Türk Ticaret Kanunu’ndan doğan görev ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Yürürlük

Madde 18: Bu düzenleme yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve Riskin Erken Saptanması Komitesi’nce uygulanır.

Yürütme

Madde 19: Bu düzenlemenin yürütmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. İşbu yönerge Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Bireysel
KOBİ
Kurumsal
Wholesale