Etik Kurallar

TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ETİK KURALLARI

Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Turknet” veya “Şirket”) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmış Turknet Etik Kuralları çerçevesinde yürütür.

Turknet Etik kuralları, Şirket içi ilişkilerin ve Şirket ve tüm çalışanların; müşteriler, tedarikçiler ve diğer menfaat sahipleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, kaynakların etkin kullanımı ve haksız rekabetin önlenmesi konularında etkinliğin arttırılması amacıyla oluşturulmuş vazgeçilmez kurallar bütünüdür.

Etik Kurallar, Şirket politikaları, değerleri ve ilkeleriyle bütünlük içindedir ve bu kurallara Yönetim Kurulu, Komiteler ve yöneticiler dahil tüm çalışanların uyması zorunludur.

Mevzuata Uyum

Turknet başta mevzuat olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası kurallara ve Şirket içi düzenlemelere en üst düzeyde uygunluğu sağlar.

Hazırlanan her türlü finansal rapor, mali tablo ve kaydın ulusal ve uluslararası muhasebe standartlarına göre tutulmasını sağlar.

Yatırımcılarla ve paydaşlarla olan ilişkilerde ayrım gözetmeksizin bağlı olunan tüm yasalara, yönetmelik, kural, ilke ve Şirket iç düzenlemeler ile uluslarararası hukuk kuralları ve ahlak değerlerine uygun hareket eder.

Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması

Şirketçe sağlanan ve ulaşılma ya da öğrenilme olasılığı bulunan bilgi ve dökümanlar, ticari sırlar, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler, çalışanların özlük haklarına ait bilgiler ve üçüncü şahıslarla yapılmış anlaşmalardaki gizli bilgiler, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir.

Şirket, çalışanlarına ve tüm paydaşlara ait kişisel bilgilerin korunmasına özen gösterir. Şirket çalışanlarına ait kişisel bilgilere ve özel yaşama müdahale etmez. Personele ait bilgiler sadece gereksinim durumunda belirlenen yetkiler dahilinde, yetkili kişilerce Şirketin amaçları doğrultusunda kullanılır.

Şirket çalışanları zaman zaman sermaye piyasası mevzuatı kapsamında tanımlanmış içsel bilgilere erişebilirler. İçsel bilgileri alan çalışanların imzalamış oldukları iş sözleşmesi ve/veya gizlilik sözleşmesi hükümleri ile diğer iç düzenleme ve prosedürler çerçevesinde söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Şirket çalışanları içsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda bilgilendirilir.

Tüm çalışanlar Şirkette çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korur ve doğrudan ya da dolaylı kullanamaz. Şirket çalışanları, Şirketteki çalışmaları sırasında öğrendikleri içsel bilgileri Şirket tarafından yetkilendirilmedikçe açıklayamaz ve kendi yararına kullanamaz.

Çalışanların bu bilgilerden borsa veya herhangi bir yolla menfaat elde etmesi kabul edilemez. Çalışanların bu yükümlülükleri görevlerinden ayrıldıktan sonra da devam eder. Hiçbir Şirket çalışanı içsel bilgilere dayanarak Şirket veya bağlı ortaklıkları ya da iştiraklerine ait paylarda alım satım işleminde bulunamaz.

Çalışanların herhangi bir nedenle Şirketten ayrılması durumunda görev ve pozisyonları nedeniyle sahip oldukları her türlü belge, doküman ve gizlilik arz eden bilgilerin korunması ve bunların ileride Şirket aleyhine kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına özen gösterilir.

Bütün resmi açıklamalar, Şirketin görev ve yetkilendirdiği kişi ve/veya birimler aracılığı ile Bilgilendirme Politikası çerçevesinde yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna eşitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eş zamanlı ve anlaşılabilir biçimde duyurulur.

Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen “Sessiz Dönem” olarak adlandırılmıştır.

Sessiz dönem boyunca Şirket yetkilileri tarafından Şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin faaliyetleri, finansal performansı veya finansal görünümü hakkında yorumda bulunulamaz ve sermaye piyasası katılımcılarının soruları cevaplandırılamaz. Ancak bu dönem Şirket yetkililerinin konferans, panel ve/veya seminerlere katılımlarına engel oluşturmaz. Bu süre içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler tarafından Şirket sermaye piyasası araçlarında işlem yapılamaz.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Turknet Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunda çalışanlarını bilgilendirir, Şirket içerisinde benimsenmesini sağlar ve bu ilkelere tam uyum gösterilmesini gözetir.

Kamuya sunmuş olduğu her türlü bilginin anlaşılır, doğru, açık, zamanlı ve eksiksiz olmasını sağlar.

Çalışanlar

Turknet çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve iş koşullarına uygun ortamlarda görev yapmalarını sağlar.

Çalışanlarına eğitim, kariyer, işe alım ve terfi gibi konularda adil davranır, eşit olanaklar sunar.

Her iş için uygun sayıda çalışanın istihdamına özen gösterir, mesai saatlerinin bilincinde olarak hareket edilmesine dikkat eder. Her çalışanın yıllık izin kullanımının öneminin bilincinde olarak izin kullanımının düzenli olarak gerçekleşmesini sağlar.

Çalışanların mevzuat dolayısıyla oluşabilecek haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterir.

Çalışanların karar alma sürecine katılımını sağlar.

Çalışanların birbirleriyle karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde iletişim ve işbirliği yapmaları beklenir.

Paydaşlara Karşı Sorumluluklar

Turknet kararlarını bilinen ekonomik kriterlere dayanarak alır, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayışıyla, kaynak ve varlıklarının en verimli şekilde yönetilmesini sağlar.

Pay değerini maksimize etmeyi hedefleyen Şirket, gereksiz ve yönetilemez risklerden kaçınarak büyüme odaklı değer yaratan stratejiler uygular.

Paydaşlarına kar dağıtım politikasına uygun kar payı dağıtacak şekilde çalışmalarını yönetir.

Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzeri kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler Şirketin ‘’Bilgilendirme Politikası’’ çerçevesinde yapılır.

Görev ve yetki verilen kişi ve/veya bölümler dışında hiçbir çalışan Şirketi temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.

Sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla; ekonomik, sosyal ve çevresel performansı paydaşları ile şeffaf bir biçimde paylaşmaktadır.

Müşterilerle İlişkiler

Turknet müşteriler ile olan ilişkilerinde dürüst ve adil davranır.

Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranır, hızlı ve kalıcı çözüm üreterek müşterileri ile arasında güvene dayalı bir ilişkinin oluşması için çaba gösterir.

Müşterilerini, sadece sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, fayda ve riskler gibi konularda açık ve net olarak bilgilendirir ve taahhütlerini yerine getirmek için gerekli çabayı gösterir.

Müşterilerinin haklarını korur, itirazlarını ve yakınmalarını dikkate alır, gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri yapmak üzere müşteri ilişkilerine yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Müşterilerin Şirketin hizmetlerinden doğabilecek her türlü zararına karşı tazminat sistemi geliştirilmiştir.

Rakiplerle İlişkiler

Turknet, sektörün gelişmesi, ortak menfaatlerinin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin sağlanması konusunda titiz davranır.

Rakip sektör şirketleriyle ilişkilerinde adil rekabet koşullarını gözetir.

Çıkar Çatışmaların Önlenmesi

Turknet bireysel çıkarlar ile Şirketin veya müşterilerin çıkarlarının çatışabileceği durumları gözetir ve önler.

Çıkar çatışmalarının önlenmesinde yönelik olarak her türlü tedbiri alır.

Sosyal Sorumluluk ve Çevre

Turknet tüm faaliyetlerinde toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket eder.

Doğal kaynakların korunmasına özen gösterir ve çevre bilinci ile hareket eder.

İnsanların yaşam standartlarını artıracak gelişmelere öncelik verir.

Tüm Turknet Çalışanları

Yüksek etik değerlere sahip, çalışkan, özverili, dürüst, belli birikime sahip güvenilir kişiler arasından seçilir.

Şirket değerini artırmaya yönelik olarak çalışır.

Her zaman, her yerde Şirketi en iyi şekilde temsil eder.

Yasalara ve şirket içi düzenlemelere saygı gösterir.

Dürüst, disiplinli, özverili ve çalışkandır.

Müşteri memnuniyetini sağlama bilincine sahiptir.

Eğitime önem verir, çalışmakta oldukları iş kolunda mesleki becerilerini geliştirmek ve daha verimli olabilmek için çaba harcar.

Görevleri ile ilgili konuları Şirket dışında konuşmaz, tartışmaz ve herhangi bir olumsuz yoruma sebebiyet vermez.

Görevleri esnasında Şirket yararını gözetir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır.

İçerden öğrenenlerin ticareti konusunda Şirketin hazırladığı prosedüre uyar.

Şirket kaynaklarının etkin ve doğru kullanımına azami dikkati gösterir, gereksiz harcamalardan kaçınır. Şirket mal varlığını ve kaynaklarını kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanmaz ve kullanımını engeller.

Şirket Etik Kurallarına uyumu gözetir, uyulmadığının fark edilmesi halinde gerekli yaptırımların uygulanması için yetkili mercilere başvurur.

Müşterilerle ilişkilerine özen gösterir, müşterilere en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterir.

Tüm çalışanlar kendi aralarında ölçülü ve saygılı olarak hareket eder.

Bu kurallar, internet ve e-mail de dahil medya ile olan tüm Şirket içi ve Şirket dışı her tür iletişim şeklinde uygulanır. Çalışanların, bu kurallara inanması ve ruhen uyum göstermesi sağlanır.

İşbu Etik Kurallarda yer alan hususlara aykırılık, ilgili mevzuat ile öngörülen idari ve cezai yaptırımlar dışında, uyulması gereken işbu Etik Kurallara da aykırılık teşkil eder. Şirketin ana faaliyetlerini ve finansal tablolarını etkileyecek, ilgili kanunların ihlaline sebep olacak, Şirketin kurumsal imajını zedeleyecek veya çalışana Şirketteki konum ve görevi sebebiyle menfaat sağlayacak aykırılığın tespiti ve kanıtlanması durumunda ilgili çalışana yazılı uyarı ve/veya iş akdi feshi uygulanır.

Bireysel
KOBİ
Kurumsal
Wholesale