TaahhütSayar Kolaylığı TurkNet’te!

TurkNet, taahhütlü internet kullanan, taahhüdünün bitimine az bir süre kalan ve tekrardan taahhüt vermek istemeyenler için TaaahhütSayar kolaylığını geliştirdi. Formu doldurarak taahhüt bitiş tarihinizi bize iletin, en doğru zamanda sizinle iletişime geçelim, taahhüt zorunluluğu olmaksızın yeni avantajları yakalamanıza yardımcı olalım.

Başvurunuz alındı

En kısa sürede size dönüş yapacağız.

Taahhüt bitiş tarihinizi faturalarınızda görebilir ya da mevcut servis sağlayıcınızı arayarak öğrenebilirsiniz.
Formu tamamlamadığınızda, TurkNet'in avantajlarını anlatmak için sizi en fazla iki hafta içinde bir defaya mahsus arayacağız. Bu sürede TurkNet'li olmazsanız, tüm kişisel verilerinizi imha edip sizinle tekrar başvuru yapana kadar iletişim kurmayacağız.

Aydınlatma Metni

Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. (“TurkNet” veya “Şirket”) ile paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak korunması bizim için çok önemli. Bu aydınlatma metnini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında TurkNet’in kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik uygulamaları konusunda tüzel kişi müşteriler ve müşteri adayları yetkilileri, çalışan veya temsilcilerini bilgilendirmek için hazırladık.

Bu metni inceleyerek TurkNet tarafından “veri sorumlusu” sıfatıyla işlenenen kişisel veriler, işlenme ve aktarım amaçları, verilerin aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

A. İşlediğimiz Kişisel Veriler

TurkNet tarafından işlenmekte olan kişisel veriler kategorik olarak aşağıda belirtilmiştir:

BAŞVURU YÖNTEMİKişisel Veriler
Kimlik BilgileriAd, soyad, TC kimlik numarası, vergi numarası, pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum, kimlik belgesi örneği, fotoğraf , imza beyanı ve imza beyannamesi ve benzeri türdeki veriler
İletişim BilgileriTelefon, GSM numarası, e-posta adresi, faks numarası, adres, BBK kodu gibi veriler
Mesleki DeneyimŞirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir veri
Görsel ve İşitsel Kayıtlar / Fiziksel Mekan GüvenliğiÇağrı merkezi sesli görüşme kayıtları, kamera kayıtları

B. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ile Hukuki Sebep ve İşleme Amaçları

1. TurkNet kişisel verilerinizi sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda olmak üzere abonelik sözleşmesi, web-sitesi, mobil uygulamalar, satış kanalları, e-posta, çağrı merkezi, sesli yanıt sistemi aracılığıyla toplanmaktadır.

2. Kişisel verileriniz TurkNet tarafından mevzuata uygun olarak aşağıdaki hukuki sebep ve amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir:

(i) Kanun’un 5/1 maddesi kapsamında tarafınızca kişisel veri işleme izni (açık rıza) verilmesi halinde, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Temsil ettiğiniz Şirketiniz adına abonelik sözleşmesi imzalamak amacıyla ürün ve hizmetlerimiz hakkında tarafınıza 2 yıllık süre içinde zaman zaman bilgi vermek üzere sizinle iletişime geçmek,
 • Temsil ettiğiniz Şirketinize sunduğumuz ürün veya hizmetlere ilişkin indirim, kampanya ve ücretlendirmelere ilişkin bilgilendirme yapmak.

(ii) Kanun’un 5/2 maddesi kapsamında açık rızanızın alınmasına gerek olmaksızın;

a) TurkNet’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,

b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

c) TurkNet’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

ç) Verinin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

e) Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla TurkNet’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Temsil ettiğiniz şirketiniz için elektronik haberleşme ürün veya hizmetlerini sunmak, pazarlamak, tanıtmak ya da katma değerli hizmet sunmak,
 • Sunduğumuz veya satın aldığımız ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerin (abonelik, cihaz alım/satım, danışmanlık vs) imzalanması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşmesel taahhütlerimizi yerine getirmek üzere kimlik tespiti yapılması, Çağrı merkezi hizmetlerinin sunulması, talep ve şikayet yönetimi, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, her tür müşteri ilişkileri faaliyetleri,
 • Sunduğumuz hizmetlerin ölçümlenmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, , pazarlama faaliyetleri
 • Talebiniz üzerine ve  temsil ettiğiniz şirket adına abonelik sözleşmesi imzalamak amacıyla ürün ve hizmetlerimiz hakkında tarafınıza bilgi vermek,
 • Şirketin denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Şirkete ait bina, altyapı, operasyon ve şebeke güvenliğinin temini
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Sabit telefon hizmetleri kapsamında  acil yardım çağrıları ile 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda tanımlanan afet ve acil durum hâllerinde,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile yasal düzenlenmeler gereğince zorunlu kılınan raporlama, bilgi verme, denetim ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Hukuki veya idari takip yollarına başvurulması.

C. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılır

TurkNet kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen kişilere sadece aşağıdaki amaçlarla sınırlı ve bağlantılı olarak gerekli olduğu ölçüde aktarmaktadır:

 • Sunduğumuz hizmetler kapsamında yasal yetkilendirmelere sahip altyapı işletmecileri,
 • Sözleşme, fatura ve abonelik belgelerinizin saklanması için hizmet aldığımız arşiv firmaları,
 • Temsil ettiğiniz Şirket adına iletişim kurmak, sözleşme ve her tür müşteri hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi amacıyla çağrı merkezleri, ses kaydı saklama şirketi,
 • Pazarlama veya bilgi verme amaçlı iletişimlerimiz için hizmet aldığımız SMS ve e-posta gönderim şirketleri, anket firmaları,
 • Satış kanalı iş ortaklarımız, bayilerimiz,
 • Temsil ettiğiniz Şirket adına satın aldığınız ürün veya hizmete ilişkin olarak kurulum veya arıza giderim yapılabilmesi amacıyla teknik destek hizmet şirketleri,
 • Evrak veya cihaz gönderimi kapsamında kurye ve/veya kargo şirketleri,
 • Şirketimizin faaliyet sürekliliğinin sağlanması amacıyla yazılım destek hizmetleri aldığımız bilgi teknolojileri şirketleri,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcileriniz,
 • Talep edilmesi veya yasal zorunluluklar gereğince düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme, savcılık, icra müdürlükleri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunların emrettiği her tür idari, adli ve sair her tür resmi kurumlar,
 • Sunduğumuz ürün veya hizmetler ile ilgili yasal haklarımızın takibi, hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi gibi nedenlerle avukatlar, vergi danışmanları, denetçiler ve hizmet alınan diğer üçüncü kişiler.

D. Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin korunması ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, düzeltme yapılması halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. Maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme veya yok edilmesi halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde itiraz etme,
 • Kişisel verinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve talepte bulunmak için

(i) Başvurunuzu kolaylaştırmak amacıyla hazırladığımız formu doldurarak,

(ii) Ya da kendi hazırlayacağınız dilekçenizi (Veri Sorumlusuna Başvuru Esas ve Usulleri Tebliği uyarınca bu dilekçenin şunları içermesi zorunludur: adınız, soyadınız, TCKN, imza, cevap almak istediğiniz adres veya e-posta adresiniz veya faks numaranız, başvuru tarihiniz, talebinize ilişkin detaylı açıklamalarınız)

aşağıdaki yöntemler ile bize iletebilirsiniz:

 BAŞVURU YÖNTEMİBAŞVURU YAPILACAK ADRESEKLER
1. Yazılı Dilekçe Elden Teslim /Kargo/ Noter ileYazılı dilekçe Elden Teslim veya Kargo veya Noter ile gönderimFulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center A Blok Apt. No:74 A/89 Şişli/ İSTANBULNüfus cüzdanınızın ön yüzünün fotokopisi eklenecektir.
2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) YoluylaKayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz ileturknet@hs01.kep.tr
3. TurkNet Sisteminde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresiniz ile BaşvuruTurkNet sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle e-imza veya ıslak imzanız ilekvkk@turknet.net.tr

Başvurunuzu sonuçlandırabilmemiz için bize sunmuş olduğunuz bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, başvurunuz ile ilgili olarak eksiklik tespit edilmesi halinde sizden ek bilgi talep edebilecektir. Başvurunuz sonucunda size temin edeceğimiz bilgi ve belgelerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemeniz gerekebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

TaahhütSayar Nedir?

TaahhütSayar, sizi özgürlüğe kavuşturacak geri sayımı sizin için yapan bir TurkNet kolaylığıdır. TaahhütSayar, taahhütünüzün bitişini sizin için takip eder. Bir daha asla taahhütlü internet kullanmak istemeyenleri, tekrar taahhüt altına girmelerinden korumayı amaçlar. Böylece yeni bir taahhüt yapmadan önce ya da taahhüt yenilemeden TurkNet’in size sunacağı avantajları değerlendirir, size en uygun olan fırsattan yararlanırsınız.

Taahhüdünüzü Biz Sayalım, Avantajları Hemen Yakalayın!

Taahhütlü internet kullanıcısıysanız, internet servis sağlayıcınız başka bir yere gitmemeniz ve hizmet almaya devam etmeniz amacıyla size yeni bir taahhütlü paket sunabilir. Eğer taahhüt vermezseniz, fiyatın çok yükseleceğini, başka bir operatöre geçerken de internetsiz kalacağınızı duyabilirsiniz. Bazen de size taahhüdünüzün biteceği bilgisi ulaşmayabilir ve kendinizi taahhütsüz ama çok daha pahalı bir paketi kullanırken bulabilirsiniz. Taahhütsayar kolaylığı, bunları yaşamadan, sizi taahhüde tekrar ikna etmeden, başka fırsatları da değerlendirmeniz için var olan zamanınızı hatırlatır. Taahhüt bitişinde yaşanabilecek olumsuz durumlara hazırlıklı olmanızı sağlayacak Taahhütsayar ile hemen tanışmak için formu doldurun!

₺2.000'ye Kadar Cayma Bedeli TurkNet’ten

TurkNet taahhüdünüzü sizin yerinize hesaplar ve en uygun zamanda sizi haberdar eder. Fakat hemen taahhütlü internetten kurtulmak istiyorsanız, sizin için bir çözümümüz var: ₺2.000 ’ye kadar taahhüt cayma bedeliniz bizden! 

Sınırsız, 1000 Mbps'e Kadar Hız Sizinle!

Sözleşmeye bağlı kalmadan mecbur değil memnun olduğunuz sürece kullanacağınız internet özgürlüğü TurkNet’te! 1000 Mbps’ye (1) kadar hızlı internet ₺399,90 !

Taahhütsüz internet sayesinde TurkNet’i kolayca deneyimleyebilirsiniz. Üstelik memnun kalmazsanız hiçbir şart ve ekstra koşul olmadan aboneliğinizi kolayca sonlandırıp paranızı geri alabilirsiniz. Hemen altyapınızı sorgulayın ve özgür internet avantajını yaşamak için ilk adımı atın!

Sıkça Sorulan Sorular

Aklınıza takılan bir konu mu var?

TaahhütSayar’la, taahhüdünüz bitmesine yakın size ulaşıp içeriği az, fiyatı yüksek bir pakete davet etmek isteyenlerin tekliflerini değerlendirmek durumunda kalmazsınız. Ayrıca, mevcut operatörünüzün ilk birkaç ay için uygun fiyat sunup daha sonrasında yüksek bir fiyata düşük hızlı ve az içerikli bir paket için iki yıl daha taahhüt istemesine de hazırlıklı olursunuz.

TaahhütSayar uygulamasından yararlanmanız için tek yapmanız gereken formu doldurmak. Sonrasında size dönem dönem taahhütle ilgili önemli bilgiler göndereceğiz. Ayrıca taahhüdünüzün bitmesine yakın sizi arayacağız ve TurkNet’e davet edeceğiz. Davetimizi kabul ederseniz, hemen başvurunuzu yapmanızı sağlayacağız. Sizin adınıza tüm işlemleri yürüterek, hizmetinizin TurkNet’e taşınmasını sağlayacağız.

Hizmetinizi iptal ederek TurkNet’e başvurduğunuzda mevcutta size ayrılmış port olmadığından yeniden port tahsisi, saha dolabına ve evdeki ankastre kutusuna müdahale gerekebilir. Bu nedenle Başka operatörden TurkNet’e geçiş yapmanın en kolay ve hızlı yolu mevcut hizmetinizi kapattırmadan hemen TurkNet’e başvurmak ve sonrasında TurkNet’in sizin adınıza tüm operatör değişiklik işlemlerinizi yürütmesini sağlamak. Bu şekilde olan geçişlerde, santralde ve saha dolabında sizin adınıza ayrılmış port ve gereken her şey hazır olur. Sadece 5 dakikada portunuz diğer operatörden TurkNet’e tanımlanır. En kısa sürede internetiniz neredeyse hiç kesilmeden sadece modem ayarlarınızı TurkNet kullanıcı adı ve şifrenizle değiştirerek TurkNet’e geçişiniz tamamlanır.

Üstelik henüz taahhüdünüz bitmediyse telaşlanmayın! Çünkü biz cayma bedelinizi ₺2.000’ye kadar karşılıyoruz.

TurkNet olarak altyapınızın desteklediği en yüksek hızı sınırsız olarak sunuyoruz. Eğer altyapınız 1000 Mbps’ye kadar hızı destekliyorsa bu hızı aynen evinize getiriyoruz. Yani ne hız alacağınızı adresinizdeki altyapı belirliyor.

Örneğin liste fiyatı 300 TL olan bir paketten 140 TL’ye iki yıl taahhüt yaptırdığınızı ve beşinci ay memnun kalmadığınız için hizmetinizi sonlandırdığınızı düşünelim. Bu durumda aylık size sağlanan 160 TL indirim kullandığınız ayla, yani beşle çarpılır. Bu bedele, başta size hediye olduğu söylenen aktivasyon ücreti ve bunun gibi bazı ek bedeller eklenir. Ayrıca modem aldıysanız onun da güncel liste fiyatı cezanıza eklenir.

Evet, mevcut operatörünüzde telefon numarası kullanıyorsanız, aynı telefon numarasını kullanmaya devam edeceksiniz. Bazı operatörler fiber hizmet verdikleri yerlerde VOIP teknolojisi üzerinden telefon hizmeti veriyorlar. Böyle bir hizmet kullanıyorsanız telefon numaranızı TurkNet’e taşıyamayabiliriz, o zaman size yeni bir numara tahsis ederiz.

Hizmetimizden memnun kalmazsanız, bir ay içinde vazgeçerek ödediğiniz ücreti geri alabilirsiniz. Böylece cebinizden hiçbir ücret ödemeden TurkNet’i denemiş olursunuz. Ayrıca, taahhütsüz bir hizmet sunduğumuz için dilediğiniz zaman hizmetinizi herhangi bir sebeple kapatabilirsiniz.

1

Adresinizde sunulan hızlar mevcut altyapınıza göre değişebilir. Sabit işletmeci altyapısı üzerinden hizmet verildiği takdirde, adresinizde sunulabilen 16, 35, 50, 75 ve 100 Mbps hızlardan en yükseği ile hizmet verilmektedir. 1000 Mbps sadece TurkNet GigaFiber bölgelerinde bulunmaktadır.

Bireysel
KOBİ
Kurumsal
Wholesale