Yasal Bildirimler

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş olarak kişisel bilgilerinizin aşağıda belirtilen kapsam dahilinde kaydedileceğini, saklanacağını, güncelleneceğini, mevzuatın   izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği, aktarılabileceğini, sınıflandırılabileceğini ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenebileceği hususlarında siz değerli abonelerimizi ve kullanıcılarımızı bilgilendirmek isteriz.

Kişisel bilgiler; ad, soyad, TC kimlik numarası olmak üzere başta kimlik, adres ve iletişim bilgileri gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

 1. I. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;
  1. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve  ilgili sair mevzuat kapsamında sunulmakta olan ürün ve hizmetlerde kullanılması
  2. İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  3. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve diğer ilgili görevli/yetkili mercilerin bilgi ve belge taleplerinin karşılanması
  4. Talep edilen ve Şirketimizin diğer ürün / hizmetlerini sunulabilmesi
  5. Akdedilen abonelik sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesi
 2. II. Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;
  1. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca görevli ve yetkili kişi ve tüzel kişiler
  2. Şirketimizin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz/olacağımız kişi ve kuruluşlar ile diğer 3. kişiler
 3. III. Kişisel verilerin toplanma yöntemi; İnternet sitesi, Online İşlem Merkezi, Çağrı Merkezi, Şirketimizin mobil uygulamaları ve sosyal medya mecraları, çözüm ortakları gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.
 4. IV. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız; (Bu haklar 07.10.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.)
  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,