Title

Ana Sözleşme

TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – KURULUŞ

Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Sıra No: 1
Kurucunun Adı ve Soyadı: Cem Mehmet Çelebiler
Yerleşim Yeri: Etiler mahallesi Muhtar Emmar Ekşi Sok. No:1 Manolya Apartmanı, D:4 Etiler Beşiktaş 34200 İstanbul
Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 26128997510

Sıra No: 2
Kurucunun Adı ve Soyadı: Mehmet Izzi Çelebiler
Yerleşim Yeri: Sarayarkası Sokak No:30 Daire 5 Ömeravni Mahallesi, Beyoğlu 34427 İstanbul
Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 26146996946

Sıra No: 3
Kurucunun Adı ve Soyadı: Nedim Halet Çelebiler
Yerleşim Yeri: Sarayarkası Sokak No:30 Daire 1 Ömeravni Mahallesi, Beyoğlu 34427 İstanbul
Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 26125997674

Sıra No: 4
Kurucunun Adı ve Soyadı: Yunus Sami Çelebiler
Yerleşim Yeri: Tuğrul Sokak No. 5, İpek Apt. Daire 6 Göztepe Mahallesi, Kadıköy 34730 İstanbul
Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 26122997738

MADDE 2 - ŞİRKET ÜNVANI

Şirket Ünvanı Turknet İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi’dir.

MADDE 3 – MAKSAT VE MEVZUU

Şirket, meri mevzuata riayet etmek kaydı ile her türlü telekomünikasyon hizmeti verilmesi ve / veya altyapısı kurulması ve işletilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuştur. Şirket yukarda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için;

1. Yurtiçinde ve yurtdışında uydu ve yerel telekomünikasyon hizmetleri, internet servis sağlayıcılığı hizmeti, uydu platform işletmeciliği, GMPCS mobil telefon işletmeciliği, telefon mesaj hizmeti, karasal hatlar üzerinden veri iletim hizmeti, uzak mesafe telefon hizmetleri ve daha sonra telekomünikasyon kurumu tarafından yetkilendirilecek diğer hizmetleri sunabilir.
2. Şirket ana amaç ve konusu olan telekomünikasyon hizmetini yurtiçinde ve yurtdışında vermek ve / veya altyapısı kurmak ve işletmek ile ilgili mümessillik, acentelik alabilir, verebilir. Konusu ile ilgili olarak makine, teçhizat, ekipman ithal edebilir, satın alabilir, satabilir, bakım onarım yapabilir. Gene konusu ile ilgili ihtiyaç olabilecek yazılımı üretebilir, ithal edebilir, satın alabilir ve satabilir.
3. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için, konusu ile ilgili olarak dahili ve harici acentalık, komisyonculuk, distribütörlük, temsilcilik, toptancılık, perakendecilik, ithalat, transit ticaret, geçici ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunabilir, Türkiye içinde ve dışında başka kişi ve kuruluşları temsilci, dağıtımcı ve acenta olarak tayin edebilir.
4. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için, konusu ile ilgili olarak özel ve resmi kuruluşlarca açılmış veya açılacak olan ihalelere katılabilir ve bu konularda ihaleler düzenleyebilir.
5. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için yasaların belirlediği sınırlar çerçevesinde yerli ve yabancı benzeri şirketler ile ortaklıklar kurabilir, izin, imtiyaz, ruhsat know-how, patent ve lisans sözleşmeleri yapabilir, konusu ile ilgili faaliyetler için ihtira haklarını, beratlarını, endüstriyel dizayn, model, resim ve ticaret ünvanlarını, hususi imal ve istihsal usullerini ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir bu haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, marka tescil ettirebilir veya başkaları tarafından alınmış markaları devir alabilir, gerekirse bunları kısmen veya tamamen başkalarına devir edebilir, teminat olarak gösterebilir, kiraya verebilir.
6. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için gerekli menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kira ile tutabilir, kiraya verebilir, satabilir, rehin, ticari işletme rehni, ve ipotekde dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, bunları tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine tescil ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni, ipotek işletme rehni ve ipotekde dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek edebilir, sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek ve ticari işletme rehnide dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir.
7. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için geliştirilmiş bilgisayar program ve yazılımlarıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verebilir.
8. Meslekle ilgili dernek ve vakıflara kurucu ve üye olabilir.
9. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için gerekli sair işlemleri yapabilir.

MADDE 4- ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirketin merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Adresi Büyükdere Cad. Ercan Han No. 121 Kat 2 Gayrettepe Şişli 34394 İstanbul’dadır.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

MADDE 5 - ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

MADDE 6 - ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi 8.000.000 TL’dir. Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerde 8.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 5.269.700 TL tamamen taahüt edilmiş ve ödenmiş bulunmaktadır. Şirketin esas sermayesi bu defa beheri 1 TL itibari değerde ve nama yazılı toplam 5.269.700 adet hisse senedi, geçmiş yıl karlarındaki rakamların, geçmiş yıllar zararlarından mahsubu ile yeni hisse senetleri ihraç primlerinden bir kısmının geçmiş yıllar zararlarına mahsubu ve sermaye olumlu farkları hesabı, özel fonlar hesabı ile hisse senedi ihraç primleri hesabından toplam 2.730.300 TL daha arttırılarak 8.000.000 TL’ye çıkarılmıştır. Artan kısım, hissedarlara hisseleri oranında dağıtılacaktır. Şirket hisse senetleri, Türk Ticaret Kanunu Madde 413’e uygun olarak çıkarılacak dip koçanlı ve seri numaralı olacaktır. Hisse senetleri Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden çıkarılır ve Yönetim Kurulu Başkanı ile bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından ihraç tarihinde imzalanır. Muvakkat ilmühaberler Türk Ticaret Kanunu’nun 411. maddesi ve Şirket Yönetim Kurulu’nun hisse çıkarılmasına izin veren kararı uyarınca çıkarılabilir. Şirket, Genel Kurul Kararı doğrultusunda ve ilgili Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olmak kaydıyla tahvil ihraç edebilir. Önceden ihraç edilmiş tahvil bedelleri tamamen ödenmeden Genel Kurul yeniden tahvil ihracına yönelik karar alamaz. Şirket Genel Kurul’un izniyle Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olmak kaydıyla kar ortaklığı senetleri ihraç edebilir.

MADDE 7 - YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

7.1 Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir (1) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

7.2 Yönetim kurulu üyeleri üç (3) sene için seçilirler. Müddetleri biten üyelerin tekrar seçilmeleri caizdir. Genel kurul lüzum görürse müddete bağlı olmayarak yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Müddeti dolmadan evvel, istifa, ölüm vesaire sebeplerle bir üyenin ayrılması halinde devre sonuna kadar muvakkaten bir üye seçilir.

MADDE 8 - ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI

8.1 Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişinin imzasını taşıması gereklidir.

8.2 Yönetim Kurulu, Şirket içi yönetmeliklerin ve Şirket adına imza koyacak şahısların tespiti, bankalar ve diğer kredi kurumlarından sağlanacak kredilere her türlü teminatın gösterilmesi, ortaklıklar kurulması, kuruluşlara iştirak edilmesi ve bunlardan ayrılması ve tasfiye yoluna gidilmesi, Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve üzerlerinde inşaat yapılması, Yönetim Kurulunun Yetkileri içindedir.

8.3 Yönetim Kurulu, yönetimi ve yetkilerini düzenleyeceği bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen devretmeye yetkilidir.

MADDE 9 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından belirlenecek miktarda ücret alabilirler.

MADDE 10 – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE TOPLANTI NİSABI

Yönetim Kurulu şirket işlerinin gerektirdiği her zaman fiziki ve / veya elektronik ortamda toplanır. Yönetim Kurulunun fiziki toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu’nun Kararı ile başka bir mahalde toplantı yapılabilir. Yönetim Kurulu’nun toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şirket yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

MADDE 11 – DENETİM VE DENETÇİLER

Şirket, yasal olarak bağımsız denetime tabi tutulması halinde, ilgili düzenlemeler çerçevesinde Bağımsız Denetleme Kuruluşunu seçer. Bu halde bağımsız denetim raporlarını belirtilen süre ve yerlerde yayımlar.

MADDE 12 – GENEL KURUL

a. Davet Şekli ve Toplantı Vakti
Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurullar, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği ve Türk Ticaret Kanunu’nun öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır. Bu toplantılara davet hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 414, 415, 416. Madde hükümleri uygulanır.
b. Toplantı Yeri
Genel Kurullar, İstanbul’da Şirketin yönetim merkezi binasında veya Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi kapsamında toplanır.
c. Rey Verme ve Vekil Tayini
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payın itibari değeri kadar oy hakkı vardır.
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahibi olmayan bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidir.
d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı
Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

MADDE 13 – TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI

Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hangi şartlarda hazır bulunacağı TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

MADDE 14 – İLANLAR

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve yasaların öngördüğü diğer yer ve şekillerde yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu’nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun 474, 532 inci madde hükümleri uygulanır.

MADDE 15 – HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap dönemi, her yılın Ocak ayının ilk gününde başlayıp Aralık ayının son gününde biter. Ticari defterlerin fiziki ve / veya fiziki olmayan ortamlarda düzenlenmesiyle açılış, kullanım ve kapamaya dair onay ve tasdik işlemleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

MADDE 16 – KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden, ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü giderleri, amortismanlar, her türlü ücret, prim, ikramiyeler ve ayrılması gerekli karşılıklar her türlü gider, karşılıklar ve vergiler çıktıktan sonra kalan miktar net karıdır. Bundan, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine gore %5 kanuni yedek akçe; Hissedarlara ödenmiş sermayenin %5’i oranında 1. Temettü, Şirket tüzel kişiliğine terettüp eden bilcümle mali yükümlülükler;

Genel Kurul onayıyla Yönetim Kurulu üyelerine ödenmesi kararlaştırılan temettüler ayrıldıktan sonra, bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesine göre gerekli kanuni yedek akçenin ayrılmasına ilişkin hüküm saklıdır. Hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan kar payının hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

MADDE 17 – KARIN DAĞITIM TARİHİ

Dağıtımı kararlaştırılan karın hissedarlara dağıtım sureti ve zamanına Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, hissedarlar Genel Kurul kararı ile tespit edebilir.

MADDE 18 – YEDEK AKÇE

Şirket tarafında ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523 maddeleri hükümleri uygulanır.

MADDE 19 – KANUNİ HÜKÜMLER

İşbu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret hükümleri uygulanır.