Bilgilendirme Politikası

TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç ve Kapsam

Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş., (“Turknet”) Bilgilendirme Politikası ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda; ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler başta olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eş zamanlı paylaşarak sürekli, şeffaf ve etkin bir iletişim kurmayı amaçlamaktadır.

Bilgilendirme Politikası, Turknet bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar.

Yetki ve Sorumluluk

Turknet Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu’nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini saklı tutar. Bilgilendirme Politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır.

Bilgilendirme Politikası’nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün sorumluluğundadır. Söz konusu yetkililer, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu görevlerini yerine getirirler.

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Turknet tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir:

• Özel durum açıklamaları,
• Periyodik olarak açıklanan mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve yıllık ve ara dönem faaliyet raporları,
• Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
• Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan açıklamalar,
• Reuters, Foreks, Bloomberg vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
• Yatırımcılar ve analistlerle yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme toplantıları,
• Şirketin internet sitesi,
• Telefon, faks, elektronik posta gibi iletişim araçları.

Bilgilendirme Toplantıları veya Basın Toplantılarında Açıklanan Sunum ve Raporlara İlişkin Esaslar

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı veya sözlü olarak ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların öncesinde veya eş zamanlı olarak açıklamalara Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilir.

Şirket Hakkında Basın-Yayın Organlarında veya İnternet Sitelerinde Yer Alan Haber ve Söylentilerin Takibi ile Buna İlişkin Açıklamaların Yapılma Esasları

Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri yurt içinde anlaştığı bir medya takip ajansı ve veri dağıtım şirketleri aracılığıyla takip eder. İlk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket, bunların sermaye piyasası araçlarının değerine, fiyatına veya yatırımcıların yatırım kararlarına olası etkisini şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde derhal kamuya açıklama yapar.

Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Şirket isterse açıklama yapabilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin internet sitesi aracılığıyla da kamuya duyurulabilir.

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılma zorunluluğu yoktur.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, Şirketin Yönetim Kurulu üyelerini, Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede, Şirketimizde Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket Genel Müdürü ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ’nın idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak kabul edilmektedir.

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre, “Sessiz Dönem” olarak adlandırılmıştır. Sessiz dönem boyunca Şirket yetkilileri tarafından Şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin faaliyetleri, finansal performansı veya finansal görünümü hakkında yorumda bulunulamaz ve sermaye piyasası katılımcılarının soruları cevaplandırılamaz. Ancak bu dönem Şirket yetkililerinin konferans, panel ve/veya seminerlere katılımlarına engel oluşturmaz.

Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar. Şirketin bağlı ve hakim ortaklıklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hakim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler de bu yasak kapsamındadır.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirir.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir. Şirket, bu kapsam dışında kalan çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerden ise gizlilik taahhüdü alarak ya da benzer tedbirler uygulayarak bu kişilerin ulaşabildiği içsel bilgilerin gizliliğinin korunmasını sağlar.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Şirketin gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş kişi/kişiler tarafından kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Sermaye Piyasası Mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar veya diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yöneltilmelidir.

Bireysel
KOBİ
Kurumsal
Wholesale